Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Om MBU>Velkommen som BUR-leder

Velkommen som BUR-leder

2015-05-07

Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund ønsker deg velkommen som BUR-leder for menigheten din.

 

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund en selvstendig organisasjon med egne lover og retningslinjer. MBU er, som de aller fleste barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, medlemmer av Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). Et av de viktigste momentene til slike barne- og ungdomsorganisasjoner er at de skal være demokratiske. For å kunne motta støtte fra nasjonale myndigheter og Frifond fra LNU, må MBU påvise at vi har en demokratisk styreform. Dette gjelder både på sentralt og lokalt nivå.

I følge MBUs lover skal det på steder med to aktiviteter/ lokallag eller mer, som til sammen har mer enn 30 deltakere, opprettes eget Barne- og Ungdomsråd(BUR). Dette rådet skal ha en leder. På steder med mindre aktivitet skal det velges en koordinator på samme måte som BUR-leder. BUR-lederen skal være valgt av medlemmene i lokallagene som er over 12 år på BURs årsmøte. Den lokale metodistmenighet har rett til å foreslå kandidater blant lokallagsmedlemmene i MBU til vervet som BUR-leder.

 

BUR består som regel av leder, kasserer, sekretær og en representant fra hvert av de ulike lokallagene, dvs. de ulike aktivitetene som dere har i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.  BUR – kontakt har man i de menighetene som kun har et lokallag i barne- og ungdomsarbeidet. BUR-kontakten velges også av medlemmer over 12år og ledere i lokallaget.

 

BUR skal ha oversikt over og følge opp de ulike lokallagene. Andre oppgaver kan være å planlegge, og gjennomføre arrangement i menigheten som er rettet mot barn og ungdom, og å være et forum for å diskutere problemer og utfordringer som man møter i barne- og ungdomsarbeidet.

 

Som Bur-leder/kontakt har du ansvar overfor:

Barn og ungdom

 • Å oppmuntre barn og ungdom i menigheten til å reise på leire, kurs og ledersamlinger, og undersøke muligheter for økonomisk støtte for de som reiser (for eksempel i kommunen).

Lederne

 • Å være en hjelp og støtte for lederne i lokallagene. Lederomsorg er en viktig del av BUR-lederjobben, og det er derfor vedlag et eget skriv om dette.

Menigheten

 • Å møte i menighetsrådet hvor du sitter som barn og ungdoms representant og skal tale deres sak. Det er vanlig at du har tale og stemmerett i menighetsrådet.
 • Å innkalle til BUR når det er behov, og å lede disse møtene.
 • Å arbeide for å rekruttere gode ledere i samarbeid med menighetens ledelse. Det er viktig å se mulighetene i mennesker, og gi dem utfordringer i menigheten som gir dem anledning til å prøve seg, og mulighet til personlig vekst.

MBU

 • Å oppfordre lokallagene til å ha kontingentbetaling i sine aktiviteter. Det er nemlig bare medlemmer som betaler kontingent som vi får økonomisk støtte for både i kommunen og i staten. Det er også dem som er grunnlag for å kunne søke Frifond.
 • Å påse at lokallagene fører medlemslister, og har vedtekter, årsmøte og sin egen økonomi.
 • Å ha oversikt over økonomiske støtteordninger både på kommune og fylkesplan, og å sørge for at søknader blir sendt til de rette instanser.
 • Å rapportere inn medlemmer til Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund (MBU) på egne skjema som du får tilsendt en gang i året.
 • Å sørge for at kontingenten til MBU blir betalt en gang pr. år. Giro blir tilsendt når tallene er ferdig revidert, rundt august.
 • Å innkalle til og lede BUR sitt årsmøte. På dette årsmøtet inviteres barn, ungdom og ledere fra alle menighetens lokallag. Når det skal velges ny BUR-leder/kontakt så skal dette gjøres på årsmøtet. Det er BUR som nominerer kandidater, men menigheten kan komme med forslag. Det er ungdom og ledere over 12 år som har stemmerett.
 • Som BUR-leder er du menighetens kontakt med MBU. Du vil motta en god del informasjon derfra, som det er din oppgave å formidle videre.

 

 

Informasjonsflyt

Det aller meste av informasjonen som sendes fra MBU kontoret til BUR-leder/kontakt skjer på mail. Så det er viktig at du har en mailadresse som fungerer og som du kan nås på. Informasjonen blir også lagt ut på www.metodistkirken.no/mbu. Så følg oss på hjemmesiden og på facebook.

 

Personalia

Når du velges som BUR-leder/kontakt er det viktig at navn, postadresse, mailadresse og mobilnr. sendes til MBU kontoret med en gang. Da får du all viktig informasjon om leirer, frister, registrering osv. Ved bytte av BUR-leder/kontakt må det gis beskjed til MBU kontoret, og sendes med kontaktinfo til ny leder. Dette gjøres via dette skjemaet

 

Viktige frister

MBU har 2 frister som BUR-leder må forholde seg til:

31.mars: Frist for å sende inn skjemaene for medlemsregistrering.

Det er det enkelte lokallag som er ansvarlig for å fylle ut skjemaene. Men som BUR-leder har du ansvar for å signere samleskjemaet og sende inn alle papirer til MBU. Dette vil stå forklart når du får papirene tilsendt. Lokallagsleder kan logge inn her

 

15. august: Frist for å sende inn rapport for bruk av Frifondsmidler

Som BUR-leder har du ansvar for at lokallagene får fylt ut hver sin  rapport og sendt den til MBU kontoret. Retningsliner for Frifond kan du finne her

 

Arbeidsmengden og ansvarsbyrden vil selvsagt variere i forhold til situasjonen i din menighet. Du må tilpasse BUR-lederjobben din til hvordan situasjonen er for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten din akkurat nå. Og husk at det at du har ansvaret for en ting betyr ikke nødvendigvis at du må gjøre alt selv. Du må gjerne delegere oppgaver til andre også. Som Bur-leder er du en betydningsfull person i menighetens lederteam, og du har et viktig ansvarsområde. Et godt samarbeid med pastor og øvrige ledere i menigheten er verdifullt, og kan gi deg inspirasjon og nyttig hjelp til oppgavene.

 

Som BUR-leder har du sikkert også en del spørsmål, og det er bare å ta kontakt med Cristel Otterlei Bjerkeseth som jobber på MBU-kontoret. Hvis det er noe du ønsker at MBUs landsstyre skal ta opp på sine styremøter, tar du kontakt med MBUs leder eller kontoret.

 

Hilsen oss i MBU

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Powered by Cornerstone