Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Om MBU>MBUs lover
2015-08-24

LOVER

Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere lover. Endret på Landsmøtet 19.-21. april 1996, 17.-19. april 1998,7.-9. april 2000, 11. – 13.april 2008, 16.-18. april 2010, 20. – 22. april 2012, 4. – 6.april 2014, 15. – 17. april 2016 og 13. – 15. april 2018.

 

§ 1 BASIS

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) er en selvstendig organisasjon med et særskilt ansvar for kristen fostring av barn og unge innen Metodistkirken i Norge, og med Metodistkirkens lære- og kirkeordning som sitt teologiske fundament.

 

§ 2 FORMÅL         

MBUs virksomhet skal organiseres slik at det fremmer en levende tro hos barn og unge, hjelper dem til vekst i kjennskap til Jesus Kristus, oppøver dem i gode gjerninger og kristen livsførsel, stimulerer dem til å vinne andre for Kristus, og ta ansvar for seg selv, andre og det arbeid de er en del av. 

 

§ 3 VIRKSOMHETSFORMER OG MEDLEMSSKAP

All virksomhet blant barn og unge i Metodistkirkens lokale menigheter, godkjent av det lokale Barne- og Ungdomsrådet (BUR), er en del av MBU.

Medlem av MBU er enhver registrert deltager under 35 år samt ledere og tillitsvalgte.

 

§ 4 DEN LOKALE VIRKSOMHETEN

 A)        Barne- og Ungdomsrådet

 • Ansvaret for det lokale barne- og ungdomsarbeidet skal forankres i et felles råd tilknyttet Metodistkirkens menighet på stedet. På steder med to aktiviteter/lokallag eller mer, som til sammen her mer enn 30 deltakere, skal det opprettes eget barne- og ungdomsråd (BUR).
 • BUR skal ha en leder som er valgt av medlemmene i lokallagene som er over 12 år. Enhver som stiller til valg som BUR-leder må kunne positivt besvare de spørsmål som stilles i ”Lederløftet”, jfr.§ 3B. Den lokale metodistmenighet har rett til å foreslå kandidater blant lokallagsmedlemmene i MBU til vervet som BUR-leder. På steder med mindre aktivitet skal det velges en koordinator på samme måte som BUR-leder.
 • BUR skal bestå av representanter fra hvert lokallag på stedet, valgt av barne- og ungdomsaktivitetenes medlemmer som har fylt 12 år.
 • Hvert lokallag som består av mer enn 5 medlemmer under 26 år skal ha vedtekter, eget styre og årsmøte med mindre bare lederen er over fylte 12 år. Lokallagets vedtekter må være forenlig med MBUs vedtekter.
 • Den stedlige pastoren i Metodistkirken i Norge har møte- og talerett i BUR.
 • MBUs Landsstyre kan gi særskilte retningslinjer om representasjon og valgordning

       7. BUR avgjør selv hvordan aktivitetene inndeles.

           Den lokale metodistmenighets ønsker skal etterspørres og vektlegges.

 

B)        BUR-leder

«BUR-leder må positivt besvare følgende lederløfte:

Jeg søker å være en etterfølger av Jesus for mitt liv og min tjeneste. Jeg vil være trofast mot Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund, dets formål og teologiske grunnlag slik det til enhver tid fremgår av Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds lover.

Lederløftet besvares skriftlig og sendes til MBU-konsulenten for arkivering. 

Leder av BUR eller alternativt organ har ansvaret for aktivitetsregistrering til MBU sentralt; At nødvendig rapportering og regnskapsfremleggelse skjer etter gjeldende retningslinjer fra MBU; At det føres nøyaktig medlemskartotek, fastsettes lokal årskontingent og at landsmøtevedtak følges opp lokalt.

 

C)        Representasjon

Medlemmer som skal representere menighetens barne- og ungdomsarbeid utad velges av BUR eller det alternative organ. 

 

D)        Avvikling av lokallag

Dersom et lokallag avvikles, overtar og disponerer BUR etter konsultasjon med menighetsrådet over alle aktiva fra virksomheten. Dette gjelder ikke fast eiendom som forvaltes av menigheten i.h.t. Kirkeordningen.

 

E)        Klagerett

 • Den lokale metodistmenighet v/menighetsrådet gis klagerett over alle vedtak fattet av lokallag og BUR innen menighetens stedlige virksomhetsområde. Klageorgan vil være MBUs Landsstyre. Landsstyret skal i alle klagesaker innhente rådgivende uttalelse fra Metodistkirkens tilsynsmenn. I klagesaker av prinsipiell betydning skal Landsstyret forelegge saken for Landsmøtet.
 • Metodistkirken i Norge ved hovedstyret og kabinett gis klagerett over alle vedtak fattet av lokallag, BUR, Distriktsutvalg, Fylkeslag og/eller Landsstyre. Klagesakene avgjøres endelig av Landsstyret. Er saken av prinsipiell betydning forelegges saken for Landsmøtet. Klage over vedtak fattet av Landsstyre, avgjøres av MBUs Landsmøte som er øverste klageorgan. Landsmøtet kan be Metodistkirken i Norge, ved Årskonferansen, om uttalelse før endelig vedtak fattes. I saker av særlig prinsipiell betydning skal slik uttalelse innhentes. Landsmøtet fatter endelig avgjørelse i alle saker.
 • Fristen for å klage er 4 uker fra det tidspunkt vedtak er fattet. Er klagefristen oversittet kan Landsstyret, etter søknad, bestemme at saken likevel skal tas under behandling.
 • Er et vedtak påklaget gjelder det allikevel fullt ut med mindre Landsstyret, etter søknad, beslutter at vedtaket ikke skal iverksettes før endelig avgjørelse i saken er fattet. MBUs leder kan straks avgjøre at et vedtaks iverksetting skal utstå til Landsstyret har tatt stilling til søknaden om utsatt iverksetting.

 

§ 5      DEN REGIONALE VIRKSOMHETEN

MBUs virksomhet kan inndeles i distrikts- eller fylkeslag bestående av lokallagene innenfor regionen. Opprettelsen av dette skal godkjennes av MBUs Landsmøte. Distrikts- eller fylkeslagene skal organiseres med en leder samt styremedlemmer som alle er medlem av MBU og valgt av årsmøtet for regionen.

MBUs Landsmøte kan utarbeide egne retningslinjer for regionale lag.

 

§ 6      METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS

Metodistkirkens Speiderkorps er en arbeidsgren innen Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund (MBU) og er representert i MBUs landsstyre i henhold til MBUs lover. Korpsets representant(er) oppnevnes av korpsstyret og skal fortrinnsvis være fra dette.

Korpset er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) gjennom en overenskomst mellom NSF og Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund (MBU).

For Metodistkirkens Speiderkorps gjelder Norges speiderforbunds, Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbunds og korpsets egne lover og retningslinjer.

 

§ 7      KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM 

Bare Landsmøtet kan gi samtykke til fondsdisponeringer eller beslutte kjøp og salg av fast eiendom. Slike avgjørelser bør fattes i samsvar med Metodistkirkens Kirkeordning. I slike saker skal Landsmøtet før vedtak fattes innhente rådgivende uttalelse fra Metodistkirkens Hovedstyre.

 

§ 8      LANDSMØTET

A)        Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år, og er MBUs høyeste myndighet.

Ekstraordinært landsmøte innkalles når 2/3 av Landsstyret eller minst halvparten av de stedlige BUR krever det.

 

B)        Innkalling

Innkalling til ordinært Landsmøte sammen med forslag til dagsorden sendes skriftlig senest 3 måneder før Landsmøtet.

Ved ekstraordinært Landsmøte kan Landsstyret fravike denne fristen, men innkalling må skje senest 6 uker i forkant av møtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være innkommet senest 60 dager før Landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av personer til Landsstyret.

Program, dagsorden og saksdokumenter sendes Landsmøterepresentantene og BUR senest 1 måned før Landsmøtet.

 

C:        Landsmøtets sammensetning

Følgende møter med tale-, forslags- og stemmerett:

 • Fra hvert BUR/annet lokalt fellesråd/menighet:

BUR-leder/koordinator og en valgt representant, samt en representant for hvert 50. registrerte medlem i MBU pr. 31.12 året før. Minst 1/3 av representantene (ut over BUR-leder) må være under 25 år. Alle medlemmer over 12 år i en av de registrerte enhetene innen det lokale BUR, kan velges som utsendinger til Landsmøtet.

 • Regioner som har distrikts- eller fylkeslag kan sende en representant fra styret.
 • To representanter fra korpsstyret for Metodistkirkens Speiderkorps

 

Følgende møter med tale- og forslagsrett:

 • Landsstyrets medlemmer
 • MBUs konsulent og prest
 • Metodistkirkens biskop og tilsynsmenn
 • Leder eller en annen fra Metodistkirkens hovedstyre

 

Følgende møter med talerett:

 • Medlemmer av MBU som registrerer seg som deltaker på Landsmøtet
 • Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Metodistkirkens menigheter
 • Andre personer invitert av Landsstyret

 

D)        Konstituering

Landsmøtet velger følgende:

            - Landsmøtedirigent

            - Fullmaktskomitè.

2 landsmøterepresentanter kontrollerer fullmakter og undertegner Landsmøtets protokoll.

            - Økonomikomitè.

2 landsmøterepresentanter som sammen med MBUs kasserer fordeler og utbetaler kostnadene ved Lands- og Distriktsårsmøtene etter vedtatte retningslinjer.

            - 2 sekretærer.

            - Komitè for resolusjoner og spesielle saker.

 

E)        Landsmøtets oppgaver

Følgende saker skal behandles i ordinært Landsmøte:

 • Godkjenne Landsstyrets periodeberetning
 • Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
 • Godkjenne årsrapporter og regnskap for distrikts- og fylkeslag
 • Motta årsrapporter og regnskap for Metodistkirkens Speiderkorps
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta langtidsbudsjett, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2 års periode
 • Vedta MBUs handlingplan for neste 2-års periode, samt evaluering og justering av samme, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2-års periode.      
 • Valg etter innstilling fra Rekrutteringskomiteen av:
  • MBUs Landsstyre
   • Leder
   • Økonomiansvarlig
   • 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter for disse
   • 2 styremedlemmer innstilt fra Metodistkirkens Årskonferanse, og 2 vararepresentanter for disse
  • Representanter til konferanser, råd, utvalg m.m.
  • Rekrutteringskomité for neste Landsmøte bestående av leder og 2 representanter fortrinnsvis fra ulike regioner av landet. Komiteen velges etter benkeforslag.

Alle styremedlemmer og vararepresentanter som innstilles og velges må være medlem av MBU og avlegge lederløftet.

Medlemmer av Landsstyret kan bare inneha samme verv i sammenhengende 6 år, og kan først gjenvelges etter opphold på minst 1 år. Nestleder, sekretær og lignende roller valgt av Landsstyret selv anses ikke som samme verv. Landsmøtet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra dette.

Leder av Landsstyret bør ikke sitte mer enn 6 år sammenhengende

 • Vedta sted for neste Landsmøte og prinsipper for kostnadsdeling vedrørende Landsmøtet mellom MBU sentralt og menighetene, herunder delingsbrøk for over- eller underskudd når budsjettet på forhånd er godkjent av begge parter.

 

§ 9      LANDSSTYRET

A)        Landsstyrets sammensetning

 

            Følgende representanter har tale- og stemmerett ved Landsstyrets møter:

 • Leder
 • Økonomiansvarlig
 • 5 styremedlemmer
 • 1 representant for Metodistkirkens Speiderkorps valgt av Korpsstyret
 • Vararepresentant(er) innkalt ved forfall blant Landsstyrets faste medlemmer

 

Følgende representanter har talerett på Landsstyrets møter:

 • Vararepresentanter
 • MBUs ansatte
 • 1 tilsynspres for Metodistkirken i Norge

Landsstyret velger selv nestleder og sekretær.

Landsstyret kan innkalle andre til styremøter når de finner det nødvendig.

Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme

 

B)        Landsstyrets oppgaver

 • Landsstyret leder mellom Landsmøtene den sentrale virksomhet, forvalter MBUs midler og utøver virksomhetene i.h.t. vedtatte planer og beslutninger
 • Ansetter MBUs konsulent og prest
 • Godkjenner regnskap og utarbeider budsjett
 • Utarbeider langtidsplaner for arbeidet i samarbeid med MBUs konsulent og prest
 • Sørge for at saker som krever uttalelse fra Metodistkirkens Årskonferanse framlegges Årskonferansen i rett tid
 • Landsstyret skal melde fra om oppståtte vakanser etter Landsmøtets valg til Landsmøtets Rekrutteringskomité slik at Landsstyret kan foreta suppleringsvalg, og dessuten påse at komitéen trer i funksjon senest 4 måneder før ordinært Landsmøte skal avholdes.

 

C)        Leders oppgaver

Landsstyrets leder har ansvar for koordineringen av den samlede virksomhet under

Landsstyrets virkeområde, herunder kontakten med Metodistkirkens Speiderkorps og barne- og ungdomskonsulenten/-prest.

 

D)        Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har et særskilt ansvar for at regnskap føres i henhold til god regnskapsskikk, og at det jevnlig framlegges regnskapsoversikt og likviditetsrapport for Landsstyret

 

E)        Utvalg

Landsstyret kan opprette/oppløse etter behov utvalg for ulike aktivitetsområder/oppgaver. Lederen kan knytte til seg så mange medlemmer av utvalget som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Sammensetningen av utvalget skal godkjennes av Landsstyret.

Utvalgene skal ha et selvstendig ansvar for sitt virksomhetsområde, herunder gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, samt kontakten med distriktene og lokallagene. Utvalgene rapporterer til MBUs leder om virksomheten og innhenter nødvendige godkjennelser fra Landsstyret.

Landsstyrets leder og nestleder kan hver for seg i spesielle situasjoner sammenkalle til et råd av utvalgsledere etter sakens art.

 

F: Arbeidsutvalg

Landsstyret velger et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder og et styremedlem. MBUs konsulent er sekretær for AU. AU har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av Landsstyret i tråd med vedtak fattet av Landsstyret.

Referat fra AU sendes Landsstyret til godkjenning.

 

G)        Signaturrett

Landsstyrets leder, økonomiansvarlig og MBU konsulent har signaturrett i fellesskap for MBU. Dette gjelder for låneopptak, kjøp og salg av eiendom godkjent av Landsstyret.

 

§ 10    OPPLØSNING         

Dersom MBU blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Metodistkirken i Norge.

 

§ 11    LOVENDRINGER

Ethvert medlem av MBU kan gjennom det BUR eller det organ de måtte ha et valgt verv i og som da samtidig skal uttale seg, fremme endringsforslag til disse lover. Landsstyret må ha mottatt slike forslag senest 6 måneder før Landsmøtet samles og skal se til at alle barne- og ungdomsråd og distriktsutvalgene får anledning til å uttale seg.

Endringer i MBUs lover kan bare skje med to tredjedels flertall på Landsmøtet.

Endringer i § 1 og § 2 må vedtas av to på hverandre følgende Landsmøter for å kunne tre i kraft.

Forslag til lovendring skal forelegges Metodistkirkens Hovedstyre, Biskop og Tilsynsmenn for rådgivende uttalelse før lovendringen tas opp til avstemming på Landsmøtet. Saker av særlig stor prinsipiell betydning skal forelegges Årskonferansen for uttalelse.

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter
Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Powered by Cornerstone